REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PRONATURALIS

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.naturasanat.com i innymi oraz adresami kierującymi do tego adresu prowadzony jest przez firmę UAB Pronaturalis z siedzibą w Wilnie (Vilnius), przy ul. T.Kosciuśkos 17, wpisaną do Rejestru Osób Prawnych, kod firmy: 301306686, NIP (EURO VAT): LT100003677712, dalej - Sklep), e-mail: info@naturasanat.eu, funkcjonujący w serwisie www.naturasanat.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Definicje:

Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.naturasanat.com i inne.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,

Sprzedawca – UAB Pronaturalis, T.Kosciuśkos g. 17, 01100 Vilnius, e-mail: info@pronaturalis.eu, wpisana do Rejestru Osób Prawnych (Juridinių asmenų registras) Republiki Litewskiej (dalej - RL), kod firmy: 301306686, NIP (EURO VAT): LT100003677712. Firma UAB Pronaturalis prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o przepisy obowiązujące w RL.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – suplementy diety, nutrikosmetyki, kosmetyki, soki, inne produkty prozdrowotne. Zamieszczone w sklepie internetowym opisy Produktów mają charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty wygląd Produktów może różnić się od Produktów prezentowanych na zdjęciach.

Dowód zakupu - paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,

Załącznik - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.

Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: info@pronaturalis.eu.

Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu odpowiednich artykułów Kodeksu Cywilnego.

Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.naturasanat.com niezbędny jest komputer bądź inne urządzenie obsługujące przeglądarki stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Zamówienia można składać 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy sytuacji w której Sklep jest nieosiągalny z przyczyn technicznych (awaria serwera, serwis techniczny Sklepu itp.).

Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego, złożenie

Zamówienia drogą poczty elektronicznej – info@pronaturalis.eu,

Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy w RL, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.

Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 2 dni robocze.

W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w różnych walutach i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od sposobu dostarczenia Produktu do Kupującego. Całkowity koszt zamówienia, czyli cena produktów wraz z kosztami dostawy, wskazany jest w Formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zapłaty za zamówienie przez Kupującego.

Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:

  • płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe wskazane przez Sprzedawcę,
  • płatność internetowa za pomocą systemu płatności Paysera.
  • płatność internetowa za pomocą systemu płatności PayPal.

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.

Produkty wysyłane są w ciągu od 1 do 3 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

§4. DOSTAWA

Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  • dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Pocztę.
  • dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez kuriera.

Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

Koszty dostawy ponosi Kupujący.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA

W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.

Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane Kupującemu.

Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

Nieznaczne różnice wynikające np. z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:

świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, szczególnych

umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte prze Kupującego, dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, umów zawartych w drodze aukcji publicznej,

umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik

Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego produktu. Sprzedawca nie zwraca Kupującemu kosztów wysyłki Produktu – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.

Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.

Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka Ochrony Prywatności sklepu internetowego.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Republice Litewskiej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa litewskiego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2019

Załącznik:

Formularz odstąpienia od umowy